E-mail:ehs@eahison.com   QQ   英文  中文      
 全球第一小美天线 登陆 | 注册    
首页 > 产品列表

薄片天线
EHS1BA141A
薄片天线
频率范围:698-960/1710-2700MHz
极    化:垂直
增    益:2/4dBi
在线询盘
吸顶天线
EHS1BA150A
吸顶天线
频率范围:698-960/1710-2700MHz
极    化:垂直
增    益:1.5±0.5/5±1dBi
在线询盘
板状天线
EHS1DA178A
板状天线
频率范围:698-960/1710-2700MHz
极    化:±45°
增    益:11±1.5dBi
在线询盘
板状天线
EHS1DA177A
板状天线
频率范围:698-960/1710-2700MHz
极    化:±45°
增    益:7.5±1/8.5±1dBi
在线询盘
薄片天线
/
薄片天线
频率范围:698-960/1710-2700MHz
极    化:垂直
增    益:2/3.5dBi
在线询盘
电梯井天线
EHS1DA144D
电梯井天线
频率范围:806-960/1710-2700MHz
极    化:垂直/±45
增    益:13/16dBi
在线询盘
壁挂天线
EHS1BB011F
壁挂天线
频率范围:698-960/1710-2700MHz
极    化:垂直
增    益:7/8dBi
在线询盘
壁挂天线
EHS1BB046A
壁挂天线
频率范围:698-960/1710-2700MHz
极    化:垂直
增    益:7/8dBi
在线询盘
MIMO Indoor Panel Antenna
EHS1BB068A
MIMO Indoor Panel Antenna
频率范围:698-960/1710-2700MHz
极    化:±45
增    益:7/8dBi
在线询盘
MIMO Omni Ceiling Antenna
EHS1BA078D
MIMO Omni Ceiling Antenna
频率范围:698-960/1710-2700MHz
极    化:
增    益:2.5/4dBi
在线询盘
Ultra Thin Omni Ceiling Antenna
EHS1BA131B
Ultra Thin Omni Ceiling Antenna
频率范围:698-960/1710-2700MHz
极    化:
增    益:4.5dBi
在线询盘
Train Antenna
EHS1ED005A
Train Antenna
频率范围:825-960/2400-2500/1575MHz
极    化:
增    益:5.5/7.5/28(LNA)dBi
在线询盘
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一页 最后一页