E-mail:ehs@eahison.com   QQ   英文  中文      
 全球第一小美天线 登陆 | 注册    
首页 > 产品列表

DESIGN HIGHLIGHTS
EHS1BA135A
DESIGN HIGHLIGHTS
频率范围:698-806/2300-2700MHz
极    化:垂直
增    益:4.5dBi
在线询盘
790-960/1710-2700MHz 车载定向天线
EHS1DA125A
790-960/1710-2700MHz 车载定向天线
频率范围:790-960/1710-2700MHz
极    化:垂直
增    益:9±0.5/11/11dBi
在线询盘
824-960/1710-2700MHz 2/3dBi烟感型美化天线
EHS1AK004A
824-960/1710-2700MHz 2/3dBi烟感型美化天线
频率范围:824-960/1710-2700MHz
极    化:垂直
增    益:2/3dBi
在线询盘
880-960/1710-2700/1710-2700MHz MIMO定向双极化天线
EHS1BB042A
880-960/1710-2700/1710-2700MHz MIMO定向双极化天线
频率范围:880-960/1710-2700|1710-2700MHz
极    化:垂直|水平
增    益:≥6.5/≥8|≥8dBi
在线询盘
880-960/1710-2700MHz MIMO定向双极化天线
EHS1BB052A
880-960/1710-2700MHz MIMO定向双极化天线
频率范围:880-960/1710-2700MHz
极    化:垂直/±45°
增    益:≥6.5/≥8dBi
在线询盘
880-960/1710-2700|1710-2700MHz MIMO全向双极化天线
EHS1BA100A
880-960/1710-2700|1710-2700MHz MIMO全向双极化天线
频率范围:880-960/1710-2700|1710-2700MHz
极    化:垂直|水平
增    益:≥2/≥3|≥3dBi
在线询盘
880-960/1710-2635/1880-2635MHz 2/3dBi  双极化全向天线
EHS1BA115A
880-960/1710-2635/1880-2635MHz 2/3dBi 双极化全向天线
频率范围:880-960/1710-2635|1880-2635MHz
极    化:垂直|水平
增    益:>2|>3dBi
在线询盘
806-960/1710-2700MHz 9/10dBi定向对数周期天线
EHS1BC028A
806-960/1710-2700MHz 9/10dBi定向对数周期天线
频率范围:806-960/1710-2700MHz
极    化:垂直
增    益:9±1/10±1dBi
在线询盘
806-960/1710-2700MHz 9/10dBi定向对数周期天线
EHS1BC028B
806-960/1710-2700MHz 9/10dBi定向对数周期天线
频率范围:806-960/1710-2700MHz
极    化:垂直
增    益:9±1/10±1dBi
在线询盘
806-960/1710-2700MHz 8/9dBi定向对数周期天线
EHS1BC027A
806-960/1710-2700MHz 8/9dBi定向对数周期天线
频率范围:806-960/1710-2700MHz
极    化:垂直
增    益:8±1/9±1dBi
在线询盘
806-960/1710-2700MHz 8/9dBi定向对数周期天线
EHS1BC027B
806-960/1710-2700MHz 8/9dBi定向对数周期天线
频率范围:806-960/1710-2700MHz
极    化:垂直
增    益:8±1/9±1dBi
在线询盘
806-960/1710-2700MHz 9/10dBi定向对数周期天线
EHS1BC014A
806-960/1710-2700MHz 9/10dBi定向对数周期天线
频率范围:806-960/1710-2700MHz
极    化:垂直
增    益:9/10dBi
在线询盘
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一页 最后一页